Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Quyết định số 01/QĐ-TTCNS ngày 16/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch của Trung tâm Tin học và Công nghệ số triển khai công tác năm 2024

Quyết định số 01/QĐ-TTCNS ngày 16/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch của Trung tâm Tin học và Công nghệ số triển khai công tác năm 2024

Quyết định 01/QĐ-TTCNS.

Quyết định số 68/QĐ-TMĐT ngày 29/3/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Công nghệ số

Quyết định số 68/QĐ-TMĐT ngày 29/3/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Công nghệ số

Quyết định số 68/QĐ-TMĐT.

Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA)