Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Giới thiệuVị trí chức năngNhiệm vụ và quyền hạnCơ cấu tổ chức

Giới thiệu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ

(Theo Quyết định số 2642/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.)

Vị trí chức năng

Trung tâm Tin học và Công nghệ số là tổ chức thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số được thành lập theo Quyết định số 2642/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trung tâm Tin học và Công nghệ số (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, thực hiện chức năng giúp Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (sau đây gọi tắt là Cục) nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, phát triển công nghệ thông tin, công nghệ số phục vụ ngành.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế bằng Tiếng Anh: Centre for Information and Digital Technology

Tên viết tắt: CID

Trụ sở chính đặt tại: Thành phố Hà Nội

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, xây dựng, phối hợp, triển khai các hệ thống hạ tầng dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, bao gồm:

a) Thiết lập và vận hành những hạ tầng công nghệ số thiết yếu cho hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số, hỗ trợ toàn trình cho giao dịch điện tử từ giao kết, hợp đồng điện tử, ứng dụng chứng từ điện tử; hạ tầng kết nối, hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tranh chấp trực tuyến; đánh giá tín nhiệm các chủ thể tham giao giao dịch thương mại điện tử;
b) Phát triển và thúc đẩy việc ứng dụng dịch vụ bảo đảm giao dịch trong thương mại điện tử kết hợp thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch thương mại điện tử và dịch vụ công trực tuyến;
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ phát triển hạ tầng công nghệ số hỗ trợ các hoạt động liên quan đến logistics phục vụ phát triển thương mại điện tử trong nước và xuất khẩu; phát triển các nền tảng công nghệ số hỗ trợ đối với hoạt động quản lý lưu thông hàng hóa trong giao dịch thương mại;
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ phát triển và thúc đẩy ứng dụng định danh điện tử trong thương mại điện tử;
đ) Phát triển và vận hành Trục phát triển hợp đồng điện tử quốc gia (CeCA.gov.vn);
e) Phát triển các hạ tầng công nghệ số khác trong Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.

2. Triển khai xây dựng, duy trì hạ tầng các hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ số hỗ trợ quản lý hành chính nhà nước của Bộ và Cục theo nhiệm vụ được giao.

3. Chủ trì xây dựng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ triển khai thu thập, giám sát, phân tích và khai thác đúng quy định pháp luật các hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương nhằm hỗ trợ công tác hoạch định chính sách và quản lý nhà nước về thương mại điện tử và kinh tế số; phát triển hoặc liên kết, hợp tác phát triển, cung cấp các giải pháp, ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data) trong hoạt động công nghiệp – thương mại.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động kết nối thương mại điện tử, các sự kiện kích cầu mua sắm thương mại điện tử toàn quốc, hỗ trợ doanh nghiệp Việt, sản phẩm Việt ứng dụng công nghệ số và phát triển sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, các kênh trực tuyến, hưởng ứng Cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, các chương trình, sự kiện vinh danh, bình chọn, công bố doanh nghiệp thương mại điện tử uy tín, tiêu biểu.

5. Chủ trì, triển khai nghiên cứu và phát triển các giải pháp liên kết, chia sẻ thông minh trong thương mại trên nền tảng di động và các nền tảng thẻ thông minh, siêu ứng dụng trên di động; phát triển các công nghệ mới, các sản phẩm và giải pháp ứng dụng trong nền kinh tế; hợp tác, phát triển, vận hành ứng dụng thí điểm (sandbox) các nền tảng số, giải pháp mới hỗ trợ cho thương mại số và thương mại điện tử.

6. Xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trình Cục trưởng phê duyệt hoặc để Cục trưởng trình Bộ trưởng phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

7. Xây dựng, đăng ký và tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành.

8. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ số trong ngành Công Thương.

9. Tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến công nghệ mới; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn tin học, công nghệ số cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ và các đơn vị trong và ngoài ngành.

10. Tiếp nhận, quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin được bàn giao cho Bộ thông qua các dự án công nghệ thông tin của Chính phủ hoặc của các tổ chức ở trong và ngoài nước.

11. Tham gia đấu thầu cung cấp các dịch vụ tư vấn, đầu tư thiết bị, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật; Tổ chức sản xuất, kinh doanh phần mềm, ứng dụng và các sản phẩm khác liên quan tới công nghệ số.

12. Chủ trì, triển khai hoặc hợp tác, liên kết với đơn vị khác để triển khai các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, kinh doanh và cung ứng các dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ số; triển khai các dịch vụ trung gian trong thương mại điện tử và kinh tế số theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ về thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý.

14. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản được giao, kinh phí được cấp và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng và Cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Trung tâm
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Đức Anh Giám đốc Trung tâm 024.22205392 AnhLD@moit.gov.vn
Bùi Huy Hoàng Phó Giám đốc Trung tâm 024.22205392 HoangBH@moit.gov.vn
Trần Thị Thu Hương Phó Giám đốc Trung tâm 024.22205392 HuongTrTT@moit.gov.vn
Phòng Tổng hợp
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Cao Thị Tuyết Minh Phó Trưởng phòng 024.22205392 MinhCTT@moit.gov.vn
Lê Thị Thu Trang Chuyên viên 024.22205392 trangltt@moit.gov.vn
Trần Thủy Tiên (Biệt phái) Chuyên viên 024.22205392 TienTT@moit.gov.vn
Phòng Giải pháp Công nghệ và Vận hành
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Đỗ Đình Tấn Phụ trách Phòng 024.22205392 TanDDi@moit.gov.vn
Trần Hồng Đức Chuyên viên 024.22205392 DucTH@moit.gov.vn
Trần Doãn Bộ Chuyên viên 024.22205392 BoTD@moit.gov.vn
Nguyễn Phương Thủy Chuyên viên 024.22205392 thuynph@moit.gov.vn
Đỗ Trần Trí Chuyên viên 024.22205392 TriDT@moit.gov.vn
Phòng Thông tin và Dữ liệu số
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Cao Thị Phương Thảo Chuyên viên 024.22205392 ThaoCP@moit.gov.vn
Phòng Phát triển dự án
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn An Sơn (Biệt phái) Trưởng phòng 024.22205392 sonnan@moit.gov.vn
Trương Hoàng Thủy Tiên Chuyên viên 024.22205392 tientht@moit.gov.vn
Hoàng Thị Ngọc Mai Chuyên viên 024.22205392 MaiHTN@moit.gov.vn
Bùi Khánh Linh Chuyên viên 024.22205392 Linhbk@moit.gov.vn
Trịnh Duy Phúc (Biệt phái) Chuyên viên 024.22205392 PhucTD@moit.gov.vn
Phòng Phát triển thị trường
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Đặng Thanh Tùng Phó trưởng Phòng 024.22205392 TungDT@moit.gov.vn
Hoàng Hiệp Chuyên viên 024.22205392 HiepHG@moit.gov.vn
Đỗ Trọng Vinh Chuyên viên 024.22205392 VinhDT@moit.gov.vn
Đào Mai Anh Chuyên viên 024.22205392 AnhDM@moit.gov.vn
Phòng Hợp tác đối tác chiến lược
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Quốc Thanh Chuyên viên 028.39152880 thanhngq@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Cẩm Nguyên Hợp đồng 111 028.39152880 nguyenntca@moit.gov.vn

 

Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA)