Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Quyết định số 01/QĐ-TTCNS ngày 16/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch của Trung tâm Tin học và Công nghệ số triển khai công tác năm 2024

02/04/2024

Quyết định 01/QĐ-TTCNS.

Tin khác

01/04/2024 - 

Quyết định số 68/QĐ-TMĐT ngày 29/3/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Công nghệ số

Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA)