Bộ Công Thương

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Vị trí chức năng

Trung tâm Tin học và Công nghệ số là tổ chức thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số được thành lập theo Quyết định số 2642/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trung tâm Tin học và Công nghệ số (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, thực hiện chức năng giúp Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (sau đây gọi tắt là Cục) nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, phát triển công nghệ thông tin, công nghệ số phục vụ ngành.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế bằng Tiếng Anh: Centre for Information and Digital Technology

Tên viết tắt: CID

Trụ sở chính đặt tại: Thành phố Hà Nội

Bản quyền thuộc về Trung tâm Tin học và Công nghệ số (CID) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA)